OAG อัยการช่วยได้ เป็นบริการของสำนักงานอัยการสูงสุด

OAG อัยการช่วยได้ เป็นบริการของสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการด้านกฎหมายได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว บริการหลักๆ ของ OAG อัยการช่วยได้ มีดังนี้

=> e-service บริการออนไลน์ <=

  • ปรึกษาปัญหากฎหมาย ประชาชนสามารถปรึกษาปัญหากฎหมายกับพนักงานอัยการได้ผ่านแอปพลิเคชัน OAG LAWAID หรือโทรสายด่วน 1157
  • ขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมาย ประชาชนสามารถขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมายจากสำนักงานอัยการสูงสุดได้ เช่น การขอความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจากอาชญากรรม การขอความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น
  • ติดตามคดี ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าของคดีที่ตนเป็นผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาได้ผ่านระบบติดตามคดี OAG Tracking

แอปพลิเคชัน OAG LAWAID เป็นช่องทางที่ประชาชนสามารถปรึกษาปัญหากฎหมายกับพนักงานอัยการได้ ผ่านระบบออนไลน์ แอปพลิเคชันนี้สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android

ขั้นตอนในการปรึกษาปัญหากฎหมายผ่านแอปพลิเคชัน OAG LAWAID มีดังนี้

  1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน OAG LAWAID
  2. ลงทะเบียนด้วยชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
  3. เลือกประเภทปัญหากฎหมายที่ต้องการปรึกษา
  4. เขียนคำถามหรือรายละเอียดของปัญหากฎหมาย
  5. รอพนักงานอัยการตอบกลับ

พนักงานอัยการจะตอบกลับคำถามหรือปัญหากฎหมายภายใน 24 ชั่วโมง โดยคำตอบจะเป็นไปตามหลักกฎหมายและความเป็นจริง

นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถปรึกษาปัญหากฎหมายกับพนักงานอัยการได้ผ่านสายด่วน 1157 พนักงานอัยการจะให้บริการคำปรึกษาทางกฎหมายฟรีแก่ประชาชนทุกระดับโดยไม่คำนึงถึงฐานะทางสังคมหรือเศรษฐกิจ

สำนักงานอัยการสูงสุดมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านกฎหมายแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม บริการ OAG อัยการช่วยได้ จึงเป็นช่องทางสำคัญที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการด้านกฎหมายได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

=> ช่องทางติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี (สคช.) ทั่วประเทศ
Share on: