พี่สาวไม่ยอมเซ็นแบ่งที่ดินมรดก ตามพ่อสั่งเสีย

สามารถฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลแบ่งโฉนดมรดกให้ โดยศาลจะพิจารณาจากหลักฐานต่างๆ เช่น คำสั่งเสียของพ่อ ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง ความจำเป็นในการแบ่งมรดก เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ขาดผ่อนบัตรเครดิต บ้านถูกขายทอดตลาด 

มีการฟ้องร้องคดีต่อศาลแล้ว ศาลมีอำนาจสั่งให้เจ้าหนี้ยึดทรัพย์ประกันเพื่อชำระหนี้ได้ ซึ่งรวมถึงบ้านที่จำนองไว้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม

บำเน็จตกทอดข้าราชการครู ผู้รับตายก่อน

บำเหน็จตกทอดข้าราชการครู หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ทายาทของข้าราชการครูที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ โดยสิทธิในการรับบำเหน็จตกทอดเป็นของทายาทตามกฎหมาย

อ่านเพิ่มเติม

มรดกของสามีที่เสียชีวิต ยังไม่ได้จัดการ

คุณควรศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องและขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย

อ่านเพิ่มเติม

นอกเหนือจากค่าปลงศพ ประกันภัย พ.ร.บ. ช่วยเหลืออะไรได้อีก

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถยังมีบริการช่วยเหลืออื่น ๆ สำหรับผู้ประสบภัยจากรถ เช่น การให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย การฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ศาลเรียกไกล่เกลี่ยเงินค่าส่วนต่างหลังคืนรถ

ในชั้นไกล่เกลี่ย ศาลจะทำหน้าที่เป็นกลางในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้เช่าซื้อและบริษัทผู้ให้เช่าซื้อ โดยศาลจะพยายามหาข้อยุติที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้

อ่านเพิ่มเติม

ค่าส่วนการของโครงการหมู่บ้านจัดสรร

เพื่อนำไปใช้จ่ายในการดูแลรักษาและบริหารจัดการสาธารณูปโภคส่วนกลางในโครงการ เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา สวนสาธารณะ การรักษาความปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม

มีคนเช่าที่ดิน แต่ครอบครองเกินที่ตกลง กลัวเป็นการครอบครองปรปักษ์

มีคนเช่าที่ดินของท่าน แต่ครอบครองเกินที่ตกลงไว้ หากท่านไม่ดำเนินการใด ๆอาจเป็นการครอบครองปรปักษ์ ทำให้ผู้เช่ามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนเกินนั้น

อ่านเพิ่มเติม

เป็นหนี้บัตรกดเงินสดและเงินกู้ธนาคารต่างๆ ต้องการรวมหนี้

การนำหนี้สินเหล่านั้นมารวมเป็นหนี้ก้อนเดียว เพื่อลดจำนวนหนี้สินลง ช่วยให้ผ่อนชำระได้ง่ายขึ้น และประหยัดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลงได้

อ่านเพิ่มเติม

สิทธิประกันสังคม มาตรา39 หมดอายุ จะใช้สิทธิบัตรทองต่อเนื่องอย่างไร

สิทธิประกันสังคมมาตรา 39 จะคุ้มครองต่ออีก 6 เดือน หลังจากพ้นระยะเวลาคุ้มครอง 6 เดือนแล้ว ผู้ประกันตนคนดังกล่าวจะต้องออกจากระบบประกันสังคม

อ่านเพิ่มเติม

ที่ดินโดนครอบครองปรปักษ์

การที่บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี

อ่านเพิ่มเติม

สิทธิ์ในทรัพย์มรดกของสามีที่เสียชีวิตและไม่ได้จดทะเบียนสมรส

คู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันไม่มีสิทธิได้รับมรดกของเจ้ามรดก เนื่องจากคู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายไม่ได้เป็นทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมาย

อ่านเพิ่มเติม

ลูกหนี้หนีหนี้ติดต่อไม่ได้ ต้องทำอย่างไร

เจ้าหนี้ควรรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับหนี้สินของลูกหนี้ให้ครบถ้วน เช่น สัญญากู้ยืมเงิน ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงหนี้สินของลูกหนี้

อ่านเพิ่มเติม

มรดกของพ่อและแม่

ในกรณีที่พ่อและแม่เสียชีวิตพร้อมกัน ทายาทจะได้รับมรดกร่วมกัน โดยแบ่งมรดกออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน ส่วนแรกเป็นของพ่อ และส่วนที่สองเป็นของแม่

อ่านเพิ่มเติม

เงื่อนไขการรับโอนที่ดิน ส.ป.ก. ของแม่ให้ลูก

สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจะพิจารณาคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบ หากพบว่าผู้ขอโอนมีคุณสมบัติครบถ้วน จะดำเนินการออกหนังสืออนุญาตให้โอนสิทธิในที่ดิน ส.ป.ก.

อ่านเพิ่มเติม

มรดกและสินสมรสของสามีที่เสียชีวิต

สินสมรสที่ได้มาระหว่างสมรส คู่สมรสจะได้รับสินสมรสทั้งหมด ส่วนทรัพย์สินที่ได้มาก่อนสมรสหรือได้รับโดยพินัยกรรม คู่สมรสจะได้รับทั้งหมดเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม

อายุ27 ปี ต้องการทำบัตรประชาชน

สามารถยื่นคำขอทำบัตรประชาชนได้ที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ โดยต้องเตรียมเอกสารดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

ที่ดิน ส.ป.ก. ยกให้หลาน ต่อมาหลานได้ทำงานมีประกันสังคม มาตรา 33

มีงานทำและได้รับสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 ก็ยังสามารถใช้ที่ดิน ส.ป.ก. เพื่อทำการเกษตรต่อไปได้ โดยที่ดินดังกล่าวจะยังคงเป็นที่ดิน ส.ป.ก. อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย

อ่านเพิ่มเติม

ถูกหลอกให้สั่งซื้อสินค้าปลอมทางออนไลน์

สินค้าปลอมที่มักพบเห็นบ่อยๆ ได้แก่ สินค้าแบรนด์เนม สินค้าเทคโนโลยี เครื่องสำอาง และยารักษาโรค เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

แอปพลิเคชัน ทางรัฐ การทำธุรกรรมออนไลน์กับภาครัฐ

แอปพลิเคชันพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน สำหรับอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมออนไลน์ภาครัฐ พร้อมตรวจสอบสิทธิ ติดตามสถานะการขอใช้บริการภาครัฐได้โดยง่าย

อ่านเพิ่มเติม