ได้รับเงินฌาปนกิจ ธ.ก.ส. ไม่ครบ

หากได้รับเงินฌาปนกิจ ธ.ก.ส. ไม่ครบ ผู้มีสิทธิรับเงินฌาปนกิจสามารถดำเนินการขอเงินฌาปนกิจเพิ่มเติมได้ โดยต้องยื่นหนังสือขอเงินฌาปนกิจเพิ่มเติมต่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. โดยในหนังสือขอเงินฌาปนกิจเพิ่มเติมนั้น จะต้องระบุเหตุผลที่ขอเงินฌาปนกิจเพิ่มเติมด้วย

สาเหตุที่อาจทำให้ได้รับเงินฌาปนกิจ ธ.ก.ส. ไม่ครบ มีดังนี้

  • ชำระค่าบำรุงไม่ครบถ้วน
  • ไม่ได้ชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
  • ไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก เช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ สถานภาพสมรส เป็นต้น
  • ไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้หักเงินสงเคราะห์จากบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.
  • เสียชีวิตก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่ต้องชำระค่าบำรุงหรือชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า

หากสาเหตุที่ไม่ได้รับเงินฌาปนกิจครบถ้วนนั้นเกิดจากความผิดพลาดของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. ผู้มีสิทธิรับเงินฌาปนกิจสามารถเรียกร้องเงินฌาปนกิจเพิ่มเติมจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. ได้ โดยสามารถยื่นหนังสือเรียกร้องเงินฌาปนกิจเพิ่มเติมต่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. โดยในหนังสือเรียกร้องเงินฌาปนกิจเพิ่มเติมนั้น จะต้องระบุสาเหตุที่ไม่ได้รับเงินฌาปนกิจครบถ้วน และหลักฐานประกอบ เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุง ใบเสร็จรับเงินค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า เป็นต้น

หากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. ปฏิเสธการจ่ายเงินฌาปนกิจเพิ่มเติม ผู้มีสิทธิรับเงินฌาปนกิจสามารถร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หรือฟ้องร้องคดีต่อศาลได้

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิรับเงินฌาปนกิจควรศึกษาข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. ให้ดีก่อนสมัครเป็นสมาชิก เพื่อจะได้ทราบสิทธิและหน้าที่ของตน และเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

Share on: