ได้รับการรักษาล่าช้า โดนเรียกเก็บค่าส่วนต่าง

กรณีได้รับการรักษาล่าช้า โดนเรียกเก็บค่าส่วนต่าง

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์ที่จำเป็นและต่อเนื่องตามมาตรฐานที่กำหนด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

ค่าส่วนต่าง หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ผู้ป่วยได้รับการบริการทางการแพทย์ล่าช้า โดยไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น

  • ค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าที่กำหนด
  • ค่ายาที่สูงกว่าที่กำหนด
  • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สูงกว่าที่กำหนด

กรณีเรียกเก็บค่าส่วนต่าง

สถานพยาบาลสามารถเรียกเก็บค่าส่วนต่างได้ ในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับบริการทางการแพทย์ล่าช้า โดยไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว กำหนดให้สถานพยาบาลต้องพิจารณาถึงสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยได้รับบริการทางการแพทย์ล่าช้า ดังนี้

  • สาเหตุที่เกิดจากผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยไม่มาพบแพทย์ตามนัด ผู้ป่วยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ ผู้ป่วยไม่ปฏิบัติตามระเบียบของสถานพยาบาล
  • สาเหตุที่เกิดจากสถานพยาบาล เช่น สถานพยาบาลไม่มีแพทย์หรือพยาบาลเพียงพอ สถานพยาบาลไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพียงพอ สถานพยาบาลมีการบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ

การดำเนินการเมื่อถูกเรียกเก็บค่าส่วนต่าง

หากผู้ป่วยถูกเรียกเก็บค่าส่วนต่าง ผู้ป่วยสามารถดำเนินการดังนี้

  • สอบถามสถานพยาบาลถึงเหตุผลที่เรียกเก็บค่าส่วนต่าง
  • ขอดูเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผู้ป่วยได้รับบริการทางการแพทย์ล่าช้า
  • ปรึกษากับแพทย์หรือพยาบาลเกี่ยวกับเหตุผลที่ล่าช้า
  • หากผู้ป่วยไม่ยินยอมชำระค่าส่วนต่าง สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค่ารักษาพยาบาล

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค่ารักษาพยาบาล

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค่ารักษาพยาบาล เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์ค่ารักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลเรียกเก็บจากผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากหลักฐานต่าง ๆ เช่น ประวัติการรักษา เอกสารทางการแพทย์ ความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น

หากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ป่วยได้รับบริการทางการแพทย์ล่าช้า โดยไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด สถานพยาบาลจะต้องคืนค่าส่วนต่างที่เรียกเก็บจากผู้ป่วย

สิทธิในการได้รับบริการทางการแพทย์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองมีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน โดยสถานพยาบาลจะต้องดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนด หากผู้ป่วยได้รับบริการทางการแพทย์ล่าช้า โดยไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด สถานพยาบาลอาจเรียกเก็บค่าส่วนต่างได้ แต่ผู้ป่วยสามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค่ารักษาพยาบาลได้

Share on: