ใบซื้อขายที่ดิน ภ.บ.ท.5 หาย ใช้สิทธิครอบครองปรปักษ์แทน เพื่อขอออกโฉนด

กรณีใบซื้อขายที่ดิน ภ.บ.ท.5 หายนั้น สามารถใช้สิทธิครอบครองปรปักษ์แทน เพื่อขอออกโฉนดได้ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 1366 และ 1367 ดังนี้

“มาตรา 1366 ผู้ใดครอบครองที่ดินโดยเจตนายึดถือเพื่อตนและได้กระทำการด้วยประการต่าง ๆ ต่อที่ดินนั้น แสดงว่าตนเป็นเจ้าของ ครอบครองที่ดินนั้นติดต่อกันเป็นเวลาสิบปีโดยไม่มีเหตุให้เสื่อมเสียการครอบครอง ย่อมได้กรรมสิทธิ์ที่ดินนั้น”

“มาตรา 1367 เมื่อได้ครอบครองที่ดินโดยเจตนายึดถือเพื่อตนและได้กระทำการด้วยประการต่าง ๆ ต่อที่ดินนั้น แสดงว่าตนเป็นเจ้าของ ครอบครองที่ดินนั้นติดต่อกันเป็นเวลาห้าปีโดยไม่มีเหตุให้เสื่อมเสียการครอบครอง และมีการเสียภาษีบำรุงท้องที่หรือมีหลักฐานอื่นใดแสดงว่าตนได้ชำระค่าตอบแทนให้แก่เจ้าของที่ดิน ย่อมได้กรรมสิทธิ์ที่ดินนั้น”

ดังนั้น ผู้ครอบครองที่ดิน ภ.บ.ท.5 โดยเจตนายึดถือเพื่อตนและได้กระทำการด้วยประการต่าง ๆ ต่อที่ดินนั้น แสดงว่าตนเป็นเจ้าของ ครอบครองที่ดินนั้นติดต่อกันเป็นเวลาสิบปีโดยไม่มีเหตุให้เสื่อมเสียการครอบครอง ย่อมได้กรรมสิทธิ์ที่ดินนั้น โดยไม่ต้องมีใบซื้อขายที่ดิน ภ.บ.ท.5

สำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน มีดังนี้

  • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ครอบครองที่ดินมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการ)
  • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของผู้ครอบครองที่ดิน
  • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของผู้ขายที่ดิน (กรณีที่ดินมีการซื้อขาย)
  • เอกสารแสดงการครอบครองที่ดิน เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าชำระภาษีบำรุงท้องที่ หลักฐานการใช้ประโยชน์จากที่ดิน เป็นต้น

โดยขั้นตอนการยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน มีดังนี้

  1. ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน
  2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
  3. เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกโฉนดที่ดิน
  4. เจ้าหน้าที่ออกใบสำคัญแสดงรายการสิทธิและนิติกรรม (น.ส.4)

ทั้งนี้ ผู้ครอบครองที่ดินควรปรึกษาทนายความเพื่อพิจารณาดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด

Link ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Share on: