ใช้สิทธิบัตรทองรักษาตา ทำไมต้องเสียเงินเพิ่ม

สิทธิบัตรทอง หรือ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คุ้มครองการรักษาโรคตาหลายโรค เช่น โรคต้อกระจก โรคต้อหิน โรคตาแดง โรคจอประสาทตาเสื่อม เป็นต้น โดยผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิบัตรทองรับการรักษาที่หน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

อย่างไรก็ตาม การรักษาโรคตาบางโรคอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น

  • ค่าใช้จ่ายในการซื้อแว่นตา ผู้ป่วยสามารถขอรับเงินช่วยเหลือค่าแว่นตาจากหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐได้ โดยหน่วยบริการจะเป็นผู้พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือตามความจำเป็นและความเหมาะสม
  • ค่าใช้จ่ายในการซื้อเลนส์แก้วตาเทียม ผู้ป่วยสามารถขอรับเงินช่วยเหลือค่าเลนส์แก้วตาเทียมจากหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐได้ โดยหน่วยบริการจะเป็นผู้พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือตามความจำเป็นและความเหมาะสม
  • ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดรักษาโรคตา ผู้ป่วยสามารถขอรับเงินช่วยเหลือค่าผ่าตัดรักษาโรคตาจากหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐได้ โดยหน่วยบริการจะเป็นผู้พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือตามความจำเป็นและความเหมาะสม

โดยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเหล่านี้ ผู้ป่วยสามารถยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือจากหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐได้ แต่หากหน่วยบริการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เข้าเกณฑ์การขอรับเงินช่วยเหลือ ผู้ป่วยอาจต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวเอง

นอกจากนี้ ยังมีโรคตาบางโรคที่การรักษาอาจต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เฉพาะทาง เช่น การผ่าตัดต้อกระจกโดยใช้เลเซอร์ การผ่าตัดต้อหินโดยใช้เลเซอร์ เป็นต้น ซึ่งการรักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์เหล่านี้อาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการรักษาแบบปกติ ดังนั้น ผู้ป่วยควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาโรคตาแต่ละโรคให้ดีก่อนเข้ารับการรักษา เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมด้านค่าใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม

Share on: