แบ่งมรดกให้ลูกชายก่อนแต่งงาน ถือเป็นสินสมรส หรือสินส่วนตัว

ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะใหญ่หรือเล็ก จะมีค่าหรือไม่มีค่ารวมตลอดทั้งทรัพย์สิทธิ์ต่างๆ เป็นต้น ถือว่าเป็นสินส่วนตัวของฝ่ายนั้น โดยไม่ต้องระบุว่าทรัพย์ชิ้นนี้ชิ้นนั้นเป็นส่วนตัว ทรัพย์สินที่แบ่งมรดกให้ลูกชายก่อนแต่งงาน ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมีอยู่ก่อนสมรส ดังนั้น จึงถือเป็นสินส่วนตัวของฝ่ายชาย ถึงแม้ว่าฝ่ายชายจะแต่งงานแล้วก็ตาม

ดังนั้น ทรัพย์สินที่แบ่งมรดกให้ลูกชายก่อนแต่งงาน จะไม่ถือเป็นสินสมรสของฝ่ายชายกับคู่สมรส

Share on: