เลิกกัน แต่ไม่ได้หย่าตามกฎหมาย สามีซื้อรถไม่ได้ผ่อน โดนฟ้องยึดทรัพย์

กรณีเลิกกัน แต่ไม่ได้หย่าตามกฎหมาย หากสามีซื้อรถไม่ได้ผ่อน ทำให้โดนฟ้องยึดทรัพย์ ภรรยามีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากสามีได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1468 บัญญัติว่า

“สามีหรือภริยาจะเอาทรัพย์สินของอีกฝ่ายหนึ่งไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอีกฝ่ายหนึ่งก่อนไม่ได้ เว้นแต่ทรัพย์สินนั้นจะเป็นของที่ใช้ร่วมกัน หรือเป็นทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรส และตกอยู่ในความครอบครองของอีกฝ่ายหนึ่ง”

ในคดีนี้ รถยนต์ที่สามีซื้อมานั้น ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่สามีได้มาในระหว่างสมรส และตกอยู่ในความครอบครองของสามี หากรถยนต์ถูกยึดทรัพย์ไป ภรรยาย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากสามีได้

ค่าเสียหายที่ภรรยาสามารถเรียกร้องได้ ได้แก่

  • ค่าผ่อนชำระรถยนต์ที่ค้างชำระ
  • ค่าเสียหายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเสียเวลา ค่าเดินทาง เป็นต้น

ทั้งนี้ ภรรยาควรรวบรวมหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ เช่น ใบเสร็จรับเงิน สัญญาซื้อขายรถยนต์ เป็นต้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าเสียหายจากสามี

นอกจากนี้ ภรรยายังสามารถดำเนินการฟ้องหย่าสามีได้อีกด้วย โดยเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้หย่ากันแล้ว ภรรยาย่อมมีสิทธิได้รับทรัพย์สินที่สามีได้มาในระหว่างสมรสตามส่วนของตนด้วย

แนวทางการแก้ไขปัญหามีดังนี้

  1. เจรจาพูดคุยกับสามี

วิธีนี้ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหา เพราะเป็นการพูดคุยกันโดยตรงระหว่างคู่กรณี โดยภรรยาควรอธิบายให้สามีเข้าใจว่า รถยนต์ที่สามีซื้อมานั้น ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่สามีได้มาในระหว่างสมรส และตกอยู่ในความครอบครองของสามี หากรถยนต์ถูกยึดทรัพย์ไป ภรรยาย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากสามีได้

หากสามียอมชดใช้ค่าเสียหาย ภรรยาควรทำเป็นหนังสือรับมอบค่าเสียหาย เพื่อใช้เป็นหลักฐานในภายหลัง

  1. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน

หากสามีไม่ยอมเจรจาพูดคุยและชดใช้ค่าเสียหาย ภรรยาสามารถแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน เพื่อให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับสามีตามความผิดฐานยักยอกทรัพย์

เมื่อพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้ว จะส่งเรื่องต่อศาลเพื่อดำเนินคดีต่อไป

  1. ฟ้องร้องต่อศาล

หากสามีถูกศาลพิพากษาให้ชดใช้ค่าเสียหาย ภรรยาสามารถขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อบังคับให้สามีจ่ายค่าเสียหายตามคำพิพากษาได้

  1. ฟ้องหย่าสามี

หากสามีไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหาย ภรรยายังสามารถดำเนินการฟ้องหย่าสามีได้อีกด้วย โดยเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้หย่ากันแล้ว ภรรยาย่อมมีสิทธิได้รับทรัพย์สินที่สามีได้มาในระหว่างสมรสตามส่วนของตนด้วย

ทั้งนี้ ภรรยาควรปรึกษากับทนายความ เพื่อให้ได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือในการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

Share on: