เจ้าหน้าที่เทศบาลกู้เงินแล้วไม่ยอมคืน

กรณีเจ้าหน้าที่เทศบาลกู้เงินแล้วไม่ยอมคืน คุณสามารถร้องเรียนได้ดังนี้

  • ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเทศบาล โดยรวบรวมหลักฐานการกู้ยืมเงิน เช่น สัญญากู้ยืมเงิน หลักฐานการชำระดอกเบี้ย เป็นต้น
  • ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงมหาดไทย โดยรวบรวมหลักฐานการกู้ยืมเงินเช่นเดียวกับการร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเทศบาล
  • ร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยรวบรวมหลักฐานการกู้ยืมเงินเช่นเดียวกับการร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเทศบาล

นอกจากนี้ คุณสามารถปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการต่อไปได้

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่เทศบาลกู้เงินแล้วไม่ยอมคืน

  • รวบรวมหลักฐานการกู้ยืมเงินให้ครบถ้วน เช่น สัญญากู้ยืมเงิน หลักฐานการชำระดอกเบี้ย เป็นต้น
  • บันทึกรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้เป็นหลักฐาน
  • เก็บบันทึกการติดต่อกับเจ้าหน้าที่เทศบาลที่กู้ยืมเงินไว้เป็นหลักฐาน
  • ปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการต่อไป

ตัวอย่างแนวทางในการร้องเรียน

  • คุณสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนเป็นหนังสือหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
  • คุณสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นยื่นแทนก็ได้
  • คุณสามารถร้องเรียนได้ตลอดเวลา โดยไม่มีกำหนดระยะเวลา

เมื่อคุณยื่นเรื่องร้องเรียนแล้ว หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลมีความผิดจริง หน่วยงานดังกล่าวจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

Share on: