อายุ42 ปีแล้ว ไม่มีบัตรประชาชน ไม่มีหลักฐานแจ้งเกิด

ในกรณีที่มีอายุ 42 ปีแล้ว ไม่มีบัตรประชาชน ไม่มีหลักฐานแจ้งเกิด แต่มีแม่และพี่ชายอยู่ สามารถดำเนินการขอทำบัตรประชาชนได้ ดังนี้

  1. เตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการขอทำบัตรประชาชน ดังนี้
  • ใบคำขอทำบัตรประจำตัวประชาชน (แบบ น.พ.4/1)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่จะรับรอง
  • ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน
  1. เดินทางไปที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือกิ่งอำเภอที่อาศัยอยู่
  2. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการขอทำบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่
  3. เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเรียกให้ไปถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือ
  4. เจ้าหน้าที่จะออกบัตรประจำตัวประชาชนให้ภายใน 7 วันทำการ

ในกรณีนี้ สามารถใช้แม่หรือพี่ชายเป็นผู้รับรองได้ เนื่องจากเป็นบุคคลที่รู้จักคุ้นเคยและสามารถยืนยันได้ว่าเป็นผู้ขอทำบัตรประชาชนจริง โดยจะต้องให้แม่หรือพี่ชายแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของตนเองต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

นอกจากนี้ ยังสามารถขอทำบัตรประชาชนโดยการตรวจดีเอ็นเอได้ โดยจะต้องติดต่อกับโรงพยาบาลที่มีบริการตรวจดีเอ็นเอและนำผลการตรวจไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือกิ่งอำเภอ

การขอทำบัตรประชาชนในกรณีนี้อาจใช้เวลานานกว่าปกติ เนื่องจากต้องตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ก็สามารถดำเนินการได้เช่นกัน

Share on: