สอบถามการแบ่งมรดก

การแบ่งมรดกตามกฎหมายไทย แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

 1. กรณีไม่มีพินัยกรรม กฎหมายกำหนดลำดับและส่วนแบ่งของทายาทโดยธรรมไว้ดังนี้

ลำดับที่ 1 ผู้สืบสันดาน (ลูก หลาน เหลน) ลำดับที่ 2 คู่สมรส ลำดับที่ 3 บิดา มารดา ลำดับที่ 4 พี่น้องร่วมสายเลือดทั้งบิดาและมารดา ลำดับที่ 5 พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดา ลำดับที่ 6 ปู่ ย่า ตา ยาย

ทายาทที่อยู่ในลำดับเดียวกัน มีสิทธิได้รับมรดกเท่าๆ กัน

 1. กรณีมีพินัยกรรม ทายาทจะได้รับมรดกตามพินัยกรรมที่เจ้ามรดกได้ทำไว้ โดยพินัยกรรมจะต้องทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย

ในการแบ่งมรดก ทายาทจะต้องดำเนินการดังนี้

 1. แจ้งการตายของเจ้ามรดก ไปยังสำนักงานเขตหรือสำนักงานเทศบาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่
 2. ขอใบมรณบัตร จากสำนักงานเขตหรือสำนักงานเทศบาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่
 3. รวบรวมเอกสารประกอบการขอแบ่งมรดก ได้แก่
 • ใบมรณบัตร
 • ทะเบียนบ้านของเจ้ามรดก
 • ทะเบียนบ้านของทายาท
 • โฉนดที่ดินหรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นๆ
 • หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ามรดกและทายาท (ถ้ามี)
 1. ยื่นคำขอแบ่งมรดก ต่อศาล
 2. รอการพิจารณาของศาล

หากศาลมีคำสั่งแบ่งมรดก ทายาทจะต้องดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินตามคำสั่งของศาล

ทั้งนี้ การแบ่งมรดกอาจมีข้อพิพาทระหว่างทายาทได้ หากมีข้อพิพาท ทายาทจะต้องดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอแบ่งมรดก

Share on: