วิธีครอบครองอาวุธปืนมรดกต่อจากบิดาที่เสียชีวิต

วิธีรับมอบครอบครองอาวุธปืนมรดกต่อจากบิดาที่เสียชีวิต มีดังนี้

 1. แจ้งการตายของบิดาต่อนายทะเบียนท้องที่ที่บิดามีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในท้องที่นั้นภายใน 30 วันนับแต่วันตาย
 2. ยื่นคำขอรับมรดกต่อนายทะเบียนท้องที่ที่บิดามีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในท้องที่นั้น
 3. เมื่อนายทะเบียนท้องที่ได้รับคำขอรับมรดกแล้ว จะประกาศการขอรับมรดกไว้ในที่ว่าการอำเภอมีกำหนด 30 วัน เพื่อให้ทายาทอื่นคัดค้าน (ไม่มีกฎหมายกำหนดให้ทำแต่เพื่อป้องกันการร้องเรียนในภายหลัง)
 4. เมื่อครบกำหนด 30 วันแล้ว หากไม่มีทายาทอื่นคัดค้าน นายทะเบียนท้องที่จะออกหนังสือรับรองการตายและหนังสือรับรองการขอรับมรดกให้แก่ทายาท
 5. ทายาทที่เป็นผู้รับมรดกอาวุธปืน ต้องยื่นคำขอรับโอนอาวุธปืนต่อนายทะเบียนท้องที่ที่บิดามีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในท้องที่นั้น โดยนำเอกสารหลักฐานดังนี้
 • สำเนาหนังสือรับรองการตายและหนังสือรับรองการขอรับมรดก
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการของทายาท
 • สำเนาทะเบียนบ้านของทายาท
 • สำเนาใบมรณบัตรของบิดา
 • สำเนาแบบ ป.๔ ของอาวุธปืน (หากมี)
 • อาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนปืน
 1. เมื่อนายทะเบียนท้องที่ได้รับคำขอรับโอนอาวุธปืนแล้ว จะตรวจสอบเอกสารหลักฐานและออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.๔) ให้แก่ทายาท

ทั้งนี้ ทายาทที่เป็นผู้รับมรดกอาวุธปืนจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ดังนี้

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์
 • มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและสามารถติดต่อได้
 • มีสุขภาพจิตปกติและไม่เป็นโรคจิตเวช
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้ต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกสำหรับความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนหรือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
 • ไม่เป็นผู้ต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกสำหรับความผิดอาญาอื่นเว้นแต่ความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษ

หากทายาทไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจพิจารณาอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนได้ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร

Share on: