ลูกหนี้กู้เงินเอาโฉนดวาง ไม่จ่ายแล้วไปแจ้งหาย

กรณีลูกหนี้กู้เงินเอาโฉนดวาง ไม่จ่ายแล้วไปแจ้งหายนั้น เจ้าหนี้มีสิทธิดำเนินการทางกฎหมายได้ดังนี้

  1. ดำเนินคดีฐานแจ้งความเท็จ

การแจ้งความว่าโฉนดหายนั้น เป็นการแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามกฎหมาย หากเจ้าหนี้สามารถพิสูจน์ได้ว่าลูกหนี้จงใจแจ้งความเท็จ เจ้าหนี้สามารถดำเนินคดีฐานแจ้งความเท็จต่อลูกหนี้ได้

  1. ฟ้องบังคับชำระหนี้

แม้จะมีการแจ้งความว่าโฉนดหาย แต่ลูกหนี้ยังคงมีหน้าที่ต้องชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินอยู่ หากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ เจ้าหนี้สามารถฟ้องบังคับชำระหนี้ต่อศาลได้

  1. ฟ้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนใบแทนโฉนด

หากลูกหนี้ไปแจ้งความว่าโฉนดหาย แล้วไปขอออกใบแทนโฉนดใหม่ เจ้าหนี้สามารถฟ้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนใบแทนโฉนดดังกล่าวได้ โดยอ้างว่าใบแทนโฉนดดังกล่าวเกิดจากการแจ้งความเท็จของลูกหนี้

  1. บังคับคดียึดที่ดิน

หากศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้ แต่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ เจ้าหนี้สามารถดำเนินการบังคับคดียึดที่ดินจากลูกหนี้ได้ โดยนำคำพิพากษาไปยื่นต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อดำเนินการบังคับคดีต่อไป

เจ้าหนี้ควรปรึกษาทนายความเพื่อพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสมกับกรณีของตน

ทั้งนี้ ในการฟ้องร้องคดี จำเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหนี้จะต้องมีหลักฐานสำคัญประกอบการดำเนินคดี เช่น สัญญากู้ยืมเงิน หลักฐานการมอบโฉนดให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้ หลักฐานการแจ้งความว่าโฉนดหาย เป็นต้น

Share on: