มีใบที่ดิน ส.ค.1 อยู่ในเขตห้ามล่า ต้องการออกโฉนด

กรณีมีใบ ส.ค.1 ที่ดินอยู่ในเขตห้ามล่า ต้องการออกโฉนด สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

  1. ตรวจสอบว่าที่ดินอยู่ในเขตห้ามล่าตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของกรมป่าไม้
  2. หากพบว่าที่ดินอยู่ในเขตห้ามล่า แต่มีการครอบครองทำประโยชน์มาก่อนวันที่ประกาศเขตห้ามล่ามีผลบังคับใช้ เจ้าของที่ดินสามารถยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินได้ โดยต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอดังนี้
  • สำเนาใบ ส.ค.1
  • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของผู้ขอออกโฉนด
  • เอกสารแสดงการครอบครองทำประโยชน์ เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าชำระภาษีบำรุงท้องที่ หลักฐานการปลูกต้นไม้ หลักฐานการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
  1. เจ้าหน้าที่กรมที่ดินจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน หากเอกสารหลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะออกโฉนดที่ดินให้

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการออกโฉนดที่ดินอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละกรณี โดยอาจใช้เวลาประมาณ 6-12 เดือน

สำหรับเอกสารหลักฐานแสดงการครอบครองทำประโยชน์ เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าชำระภาษีบำรุงท้องที่ หลักฐานการปลูกต้นไม้ หลักฐานการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น นั้น สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาได้ แต่หากที่ดินอยู่ในเขตห้ามล่ามานานแล้ว อาจไม่มีเอกสารหลักฐานดังกล่าว ในกรณีนี้ เจ้าของที่ดินสามารถยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งว่าตนเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายได้ โดยศาลจะพิจารณาจากพฤติการณ์ต่างๆ เช่น การใช้ประโยชน์จากที่ดิน การเสียภาษีบำรุงท้องที่ เป็นต้น

นอกจากนี้ เจ้าของที่ดินยังสามารถยื่นคำขอนำที่ดินออกจากเขตห้ามล่า โดยต้องยื่นคำขอต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามความจำเป็นและเหมาะสม

Share on: