มีจดหมายทวงหนี้ เนื่องจากค้ำประกันซื้อรถเมื่อ18ปีที่แล้ว

ในกรณีนี้ ผู้ค้ำประกันมีสิทธิที่จะต่อสู้คดีได้ โดยสามารถอ้างสิทธิต่างๆ ตามกฎหมายได้ดังนี้

  • สิทธิในการได้รับการบอกกล่าวก่อนการฟ้องคดี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 686 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “เมื่อลูกหนี้ผิดนัด ให้เจ้าหนี้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด” ดังนั้น หากเจ้าหนี้ไม่ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด เจ้าหนี้จะไม่มีอำนาจฟ้องผู้ค้ำประกัน
  • สิทธิในการฟ้องลูกหนี้ก่อนฟ้องผู้ค้ำประกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 687 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “เจ้าหนี้จะเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ได้ก็ต่อเมื่อเจ้าหนี้ได้ไล่เบี้ยหรือเรียกหนี้กับลูกหนี้จนสุดความพยายามแล้ว” ดังนั้น หากเจ้าหนี้ยังไม่ได้พยายามไล่เบี้ยหรือเรียกหนี้กับลูกหนี้จนสุดความพยายาม เจ้าหนี้จะไม่มีอำนาจฟ้องผู้ค้ำประกัน
  • สิทธิในการยกข้อต่อสู้ของลูกหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 688 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “ผู้ค้ำประกันจะยกข้อต่อสู้ของลูกหนี้ขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้ได้” ดังนั้น ผู้ค้ำประกันมีสิทธิยกข้อต่อสู้ของลูกหนี้ขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้ได้ เช่น ข้อต่อสู้เรื่องอายุความ ข้อต่อสู้เรื่องความบกพร่องของสัญญา ฯลฯ

นอกจากนี้ ผู้ค้ำประกันอาจพิจารณาดำเนินการดังนี้

  • ติดต่อเจ้าหนี้เพื่อเจรจาขอผ่อนชำระหนี้ หากเจ้าหนี้ยินดีผ่อนชำระหนี้ให้กับผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันอาจพิจารณาผ่อนชำระหนี้ตามข้อตกลงกับเจ้าหนี้
  • ฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลพิพากษายกฟ้อง หากเจ้าหนี้มีอำนาจฟ้องผู้ค้ำประกัน แต่ผู้ค้ำประกันมีสิทธิที่จะต่อสู้คดีได้ ผู้ค้ำประกันอาจพิจารณาฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลพิพากษายกฟ้อง

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการตามแนวทางต่างๆ เหล่านี้ ผู้ค้ำประกันควรปรึกษากับทนายความก่อนดำเนินการ เพื่อพิจารณาถึงสิทธิและหน้าที่ของตนอย่างรอบคอบ

Share on: