มาตรการแก้ไขหนี้นอกระบบ ของรัฐบาล

รัฐบาลเตรียมประกาศมาตรการแก้ไขหนี้นอกระบบที่จะครอบคลุมทั้งด้านกฎหมาย มาตรการทางการเงิน และมาตรการทางสังคม เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาหนี้นอกระบบของประชาชน โดยมาตรการที่คาดว่าจะประกาศใช้มีดังนี้

ด้านกฎหมาย

  • กำหนดโทษเพิ่มเติมสำหรับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย เช่น โทษจำคุก โทษปรับ และโทษเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อ
  • เพิ่มช่องทางการแจ้งเบาะแสเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย เช่น ผ่านแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด้านมาตรการทางการเงิน

  • เพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบให้กับประชาชนรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากหนี้นอกระบบ เช่น สินเชื่อของธนาคารออมสิน สินเชื่อของ ธ.ก.ส. และสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
  • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อในระบบให้ต่ำลง เพื่อลดภาระการผ่อนชำระหนี้ของประชาชน
  • เพิ่มระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ให้กับประชาชนรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากหนี้นอกระบบ

ด้านมาตรการทางสังคม

  • ฟื้นฟูศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ เช่น การให้ความรู้ทางการเงิน การฝึกอบรมอาชีพ และการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือกันระหว่างลูกหนี้
  • สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชนทั่วไป

มาตรการแก้ไขหนี้นอกระบบของรัฐบาลครั้งนี้ คาดว่าจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาหนี้นอกระบบของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือประชาชนจะต้องตระหนักถึงความเสี่ยงของหนี้นอกระบบ และหลีกเลี่ยงการกู้เงินนอกระบบ เพราะอาจนำไปสู่ปัญหาหนี้สินที่รุนแรงและยากต่อการแก้ไข

Share on: