มรดกที่ยกให้ลูก หากลูกเสียชีวิตจะตกเป็นของใคร

มรดกที่ยกให้ลูก หากลูกเสียชีวิต จะตกเป็นของทายาทของลูก ตามลำดับแห่งทายาทโดยธรรม ดังนี้

  1. ผู้สืบสันดาน
  2. บิดามารดา
  3. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
  4. พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
  5. ปู่ย่าตายาย 6. ลุงป้าน้าอา

ในกรณีที่ลูกเสียชีวิตโดยไม่ทิ้งทายาทโดยธรรม มรดกจะตกเป็นของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่จะได้รับมรดกครึ่งหนึ่ง และอีกครึ่งหนึ่งจะตกเป็นของบิดามารดา หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน แล้วแต่กรณี

อย่างไรก็ตาม หากเจ้ามรดกได้ยกทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทโดยธรรมโดยกำหนดเงื่อนไขว่า หากทายาทเสียชีวิตก่อนเจ้ามรดก ทรัพย์มรดกนั้นจะตกเป็นของบุคคลอื่น ในกรณีนี้ ทรัพย์มรดกจะตกเป็นของบุคคลอื่นตามที่เจ้ามรดกกำหนด

ตัวอย่าง

นายแดงได้ยกที่ดินให้แก่ลูกชายชื่อนายขาว โดยกำหนดเงื่อนไขว่า หากนายขาวเสียชีวิตก่อนนายแดง ที่ดินนั้นจะตกเป็นของหลานชายชื่อนายดำ

หากนายขาวเสียชีวิตก่อนนายแดง ที่ดินจะตกเป็นของนายดำตามเงื่อนไขที่นายแดงกำหนด

ทั้งนี้ เงื่อนไขดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

Share on: