มรดกของแม่ลูกเขยและลูกเขยที่เสียชีวิต

มรดกของแม่ลูกเขยและลูกเขยที่เสียชีวิต แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณี 1 ลูกเขยเสียชีวิตก่อนแม่

ในกรณีนี้ ลูกเขยจะยังมีสิทธิในมรดกของแม่อยู่ เว้นแต่ลูกเขยจะได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่บุคคลอื่น

หากลูกเขยไม่มีพินัยกรรม มรดกของลูกเขยจะตกทอดแก่ทายาทของลูกเขย ได้แก่ บุตรและภรรยา

ดังนั้น เมื่อลูกเขยเสียชีวิตก่อนแม่ มรดกของลูกเขยจะตกทอดแก่ทายาทของลูกเขยก่อน จากนั้นมรดกของลูกเขยจะตกทอดแก่แม่

กรณี 2 แม่เสียชีวิตก่อนลูกเขย

ในกรณีนี้ แม่จะยังมีสิทธิในมรดกของลูกเขยอยู่ เว้นแต่แม่จะได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่บุคคลอื่น

หากแม่ไม่มีพินัยกรรม มรดกของแม่จะตกทอดแก่ทายาทของแม่ ได้แก่ บุตรและสามี

ดังนั้น เมื่อแม่เสียชีวิตก่อนลูกเขย มรดกของแม่จะตกทอดแก่ทายาทของแม่ก่อน จากนั้นมรดกของแม่จะตกทอดแก่ลูกเขย

ตัวอย่าง

สมมติว่า นาย ก. มีภรรยาชื่อ นาง ข. และลูกชายชื่อ นาย ค. นาย ก. เสียชีวิตก่อน นาง ข. และนาย ค.

ในกรณีนี้ มรดกของนาย ก. จะตกทอดแก่ทายาทของนาย ก. ได้แก่ นาง ข. และนาย ค.

หากนาง ข. ไม่มีพินัยกรรม มรดกของนาย ก. จะแบ่งครึ่งระหว่างนาง ข. และนาย ค.

ดังนั้น มรดกของนาย ก. ครึ่งหนึ่งจะตกเป็นของนาง ข. และครึ่งหนึ่งจะตกเป็นของนาย ค.

เมื่อนาง ข. เสียชีวิต มรดกของนาง ข. จะตกทอดแก่ทายาทของนาง ข. ได้แก่ นาย ค.

ดังนั้น มรดกของนาง ข. ทั้งหมดจะตกเป็นของนาย ค.

สรุป

มรดกของแม่ลูกเขยและลูกเขยที่เสียชีวิต จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

  • กรณี 1 ลูกเขยเสียชีวิตก่อนแม่ มรดกของลูกเขยจะตกทอดแก่ทายาทของลูกเขยก่อน จากนั้นมรดกของลูกเขยจะตกทอดแก่แม่
  • กรณี 2 แม่เสียชีวิตก่อนลูกเขย มรดกของแม่จะตกทอดแก่ทายาทของแม่ก่อน จากนั้นมรดกของแม่จะตกทอดแก่ลูกเขย

ทั้งนี้ ทายาทของแม่ลูกเขยและลูกเขยที่เสียชีวิต จะได้รับมรดกตามลำดับชั้นและส่วนแบ่งที่ได้ตามกฎหมาย

Share on: