ฟ้องชนะคดีลูกหนี้ล้มละลาย รอการเฉลี่ยทรัพย์

ในกรณีที่เจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้แล้วชนะคดี แต่ลูกหนี้ล้มละลายไปแล้ว เจ้าหนี้จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. แจ้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ชนะคดีแล้ว เจ้าหนี้จะต้องแจ้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา โดยสามารถแจ้งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

  1. ยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้

เจ้าหนี้จะต้องยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ชนะคดี โดยสามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้ ได้แก่

  • สำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล
  • สำเนาสัญญาหรือเอกสารแสดงมูลหนี้
  • สำเนาหนังสือรับรองการเป็นหนี้
  • สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจกระทำการแทนเจ้าหนี้
  1. รอการเฉลี่ยทรัพย์

เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้รับคำร้องขอรับชำระหนี้แล้ว จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของคำร้อง และกำหนดวันนัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาคำร้องขอรับชำระหนี้

เจ้าหนี้ควรเข้าร่วมการประชุมเจ้าหนี้เพื่อติดตามผลการพิจารณาคำร้องขอรับชำระหนี้ของตน หากเจ้าหนี้ได้รับการอนุมัติให้รับชำระหนี้ เจ้าหนี้จะได้รับเงินตามสัดส่วนหนี้ของตนจากเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ล้มละลาย

ทั้งนี้ ในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกหนี้ล้มละลายไม่เพียงพอชำระหนี้ทั้งหมด เจ้าหนี้จะได้รับเงินชำระหนี้เพียงเท่าที่ทรัพย์สินของลูกหนี้ล้มละลายมีอยู่เท่านั้น

Share on: