พินัยกรรมยกอาวุธปืนให้ลูกนอกสมรส

ตามกฎหมายไทย อาวุธปืนเป็นทรัพย์สินที่มีกฎหมายควบคุมเป็นพิเศษ ดังนั้น ในการยกอาวุธปืนให้แก่ทายาทในพินัยกรรม จึงมีข้อจำกัดและขั้นตอนดังนี้

 1. ทายาทต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด

ทายาทที่จะรับมรดกอาวุธปืนได้ ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2539 ได้แก่

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์
 • ไม่เป็นผู้พิการจนไม่สามารถป้องกันตนเองได้
 • ไม่เป็นคนวิกลจริต
 • ไม่เป็นคนเสพติดสุราหรือยาเสพติดจนไม่สามารถครองสติได้
 1. ทายาทต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในพินัยกรรม

นอกจากคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายแล้ว ทายาทที่จะรับมรดกอาวุธปืนจากพินัยกรรม ยังต้องมีคุณสมบัติตามที่ผู้ทำพินัยกรรมกำหนดไว้ในพินัยกรรมด้วย เช่น ทายาทต้องมีคุณสมบัติตามที่ผู้ทำพินัยกรรมกำหนดไว้ในพินัยกรรม เช่น ต้องมีใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืน เป็นต้น

 1. พินัยกรรมต้องระบุชื่อและจำนวนอาวุธปืน

พินัยกรรมที่ยกอาวุธปืนให้แก่ทายาท ต้องระบุชื่อและจำนวนอาวุธปืนที่ยกให้อย่างชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการโอนทะเบียนอาวุธปืนได้

 1. ทายาทต้องดำเนินการขอรับโอนทะเบียนอาวุธปืน

เมื่อผู้ทำพินัยกรรมถึงแก่ความตายแล้ว ทายาทที่มีสิทธิรับมรดกอาวุธปืนต้องดำเนินการขอรับโอนทะเบียนอาวุธปืนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยต้องนำเอกสารหลักฐานดังนี้

 • พิลานีกรรม
 • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของทายาท
 • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ทำพินัยกรรม
 • ใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนของทายาท (ถ้ามี)

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะพิจารณาคุณสมบัติของทายาทและตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน หากคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะออกใบอนุญาตให้ครอบครองอาวุธปืนให้แก่ทายาท

ดังนั้น ในการยกอาวุธปืนให้แก่ทายาทในพินัยกรรม จึงมีข้อจำกัดและขั้นตอนที่ทายาทควรทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการรับมรดกอาวุธปืนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

Share on: