ผู้จัดการมรดกของแม่

กรณีทรัพย์มรดกที่ดินว่างเปล่าของพี่ชายยึดไปก่อนแม่ตายนั้น ขึ้นอยู่กับว่าพี่ชายยึดที่ดินไปโดยสุจริตหรือไม่

หากพี่ชายยึดที่ดินไปโดยสุจริต หมายความว่าพี่ชายเชื่อว่าที่ดินนั้นเป็นทรัพย์สินของเขาเอง หรือเชื่อว่าเขามีสิทธิยึดที่ดินนั้นได้ตามกฎหมาย เช่น พี่ชายเชื่อว่าที่ดินนั้นเป็นทรัพย์สินของเขาเองเพราะเขาเป็นผู้รับมรดกที่ดินนั้นจากพ่อหรือแม่มาก่อนแม่ตาย หรือพี่ชายเชื่อว่าเขามีสิทธิยึดที่ดินนั้นได้ตามกฎหมายเพราะเขาเป็นผู้กู้เงินจากแม่และนำที่ดินไปจำนองไว้

หากพี่ชายยึดที่ดินไปโดยสุจริต ผู้จัดการมรดกของแม่จะไม่สามารถเรียกที่ดินคืนจากพี่ชายได้ เว้นแต่ผู้จัดการมรดกจะพิสูจน์ได้ว่าพี่ชายยึดที่ดินไปโดยทุจริต

หากพี่ชายยึดที่ดินไปโดยทุจริต หมายความว่าพี่ชายรู้ว่าที่ดินนั้นเป็นทรัพย์สินของแม่หรือทายาทคนอื่น แต่กลับยึดที่ดินนั้นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น พี่ชายยึดที่ดินไปโดยฉ้อฉลหรือโดยการข่มขู่

หากพี่ชายยึดที่ดินไปโดยทุจริต ผู้จัดการมรดกของแม่สามารถเรียกที่ดินคืนจากพี่ชายได้ โดยผู้จัดการมรดกต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนการยึดที่ดินของพี่ชาย

เมื่อศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนการยึดที่ดินของพี่ชายแล้ว ผู้จัดการมรดกของแม่มีสิทธินำที่ดินไปจดทะเบียนโอนให้แก่ทายาทผู้ตายตามสิทธิมรดก

สำหรับวิธีการพิสูจน์ว่าพี่ชายยึดที่ดินไปโดยสุจริตหรือไม่นั้น ผู้จัดการมรดกของแม่อาจรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ เช่น เอกสารทางทะเบียนที่ดิน เอกสารเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน บันทึกการติดต่อสื่อสารระหว่างพี่ชายกับแม่ เป็นต้น เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ต่อศาล

Share on: