ปัญหาการแบ่งที่ดิน ภรรยาเสียชีวิต

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 กำหนดลำดับผู้รับมรดกโดยธรรมไว้ดังนี้

  1. ผู้สืบสันดาน
  2. บิดามารดา
  3. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
  4. พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
  5. ปู่ย่าตายาย 6. ลุงป้าน้าอา

กรณีภรรยาเสียชีวิต ไม่มีลูก พ่อแม่ภรรยายังมีชีวิต พ่อแม่ภรรยาจึงมีสิทธิรับมรดกเป็นลำดับที่ 2 ตามลำดับผู้รับมรดกโดยธรรม

ดังนั้น ที่ดินของภรรยาจึงตกทอดแก่พ่อแม่ภรรยา โดยพ่อแม่ภรรยามีสิทธิได้รับมรดกคนละครึ่ง

ทั้งนี้ หากพ่อแม่ภรรยาประสงค์จะแบ่งที่ดินให้คนอื่นหรือให้กันเอง พ่อแม่ภรรยาสามารถตกลงกันเองได้ โดยทำบันทึกแบ่งมรดกลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คน บันทึกแบ่งมรดกนี้จะมีผลบังคับตามกฎหมาย

หากพ่อแม่ภรรยาไม่สามารถตกลงกันได้ พ่อแม่ภรรยาสามารถยื่นคำร้องขอศาลแบ่งมรดกได้ โดยศาลจะพิจารณาแบ่งมรดกให้ตามสมควรแก่พฤติการณ์

ตัวอย่างการแบ่งที่ดินของภรรยาที่เสียชีวิต ไม่มีลูก พ่อแม่ภรรยายังมีชีวิต

ที่ดินมีมูลค่า 10 ล้านบาท

  • พ่อแม่ภรรยามีสิทธิได้รับมรดกคนละครึ่ง หุ้นละ 5 ล้านบาท
  • หากพ่อแม่ภรรยาตกลงกันเองให้แบ่งที่ดินให้กันเอง พ่อแม่ภรรยาสามารถตกลงกันเองได้ว่าจะให้ที่ดินส่วนไหนแก่ใคร
  • หากพ่อแม่ภรรยาไม่สามารถตกลงกันได้ ศาลจะพิจารณาแบ่งมรดกให้ตามสมควรแก่พฤติการณ์ เช่น ศาลอาจแบ่งที่ดินเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน โดยให้พ่อแม่ภรรยาคนละส่วน หรือศาลอาจแบ่งที่ดินให้พ่อแม่ภรรยาคนละส่วนตามมูลค่า เป็นต้น
Share on: