น้าสาวโสดเสียชีวิตทรัพย์สินจะเป็นของใคร

ในกรณีที่น้าสาวเสียชีวิตโดยไม่มีคู่สมรสและไม่มีทายาทตามกฎหมาย ทรัพย์สินของน้าสาวจะตกเป็นของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1632 ดังนี้

“ทรัพย์สินของผู้ตายที่ไม่มีทายาทตามกฎหมายตกเป็นของแผ่นดิน”

ทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน ได้แก่ ทรัพย์สินทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ สิทธิเรียกร้อง สิทธิและหน้าที่อื่นใด ยกเว้นทรัพย์สินที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น เช่น ทรัพย์สินที่อุทิศให้สาธารณประโยชน์ ทรัพย์สินที่จำนองไว้เพื่อประกันหนี้ เป็นต้น

กระบวนการในการโอนทรัพย์สินให้แก่แผ่นดิน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับทรัพย์สินของแผ่นดินโดยพินัยกรรมหรือโดยเหตุอื่นที่มิใช่พินัยกรรม พ.ศ. 2544 โดยเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์จะเป็นผู้ดำเนินการ

ทั้งนี้ ทายาทโดยธรรมของน้าสาวสามารถร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ตนเป็นผู้รับมรดกของน้าสาวได้ โดยต้องยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาคดีภายใน 10 ปี นับแต่วันที่น้าสาวเสียชีวิต ศาลจะมีคำสั่งพิจารณาให้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงพฤติการณ์และความประสงค์ของน้าสาวเป็นสำคัญ

Share on: