นำโฉนดที่ดินไปจำนองนายทุน ในโฉนดมีชื่อผู้จำนองและลูกยังไม่บรรลุนิติภาวะอีก 2 คน

กรณีนำโฉนดที่ดินไปจำนองนายทุน ในโฉนดมีชื่อผู้จำนองและลูกยังไม่บรรลุนิติภาวะอีก 2 คน แล้วขาดส่ง มีผลดังนี้

 • จำนองย่อมเป็นโมฆะ เนื่องจากผู้เยาว์ไม่สามารถทำนิติกรรมจำนองได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล
 • ที่ดินยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จำนองและลูกผู้เยาว์ร่วมกัน
 • นายทุนไม่มีสิทธิบังคับคดียึดที่ดินจากจำนองได้

อย่างไรก็ตาม หากนายทุนได้ชำระหนี้ตามสัญญาจำนองแล้ว จำนองย่อมมีผลสมบูรณ์ และนายทุนมีสิทธิบังคับคดียึดที่ดินจากจำนองได้

สำหรับขั้นตอนในการขออนุญาตศาลเพื่อจำนองที่ดินของผู้เยาว์ สามารถทำได้ดังนี้

 1. ยื่นคำร้องขอต่อศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาคดี
 2. แนบเอกสารประกอบคำร้อง ได้แก่
  • สำเนาโฉนดที่ดิน
  • สำเนาสูติบัตรของผู้เยาว์
  • เอกสารแสดงความจำเป็นในการจำนองที่ดิน เช่น ใบรับรองการกู้ยืมเงิน ใบรับรองค่าใช้จ่ายในการศึกษาของลูกผู้เยาว์ เป็นต้น
 3. ศาลจะมีคำสั่งอนุญาตให้จำนองที่ดินหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาว่าจำนองนั้นจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้เยาว์หรือไม่

หากศาลอนุญาตจำนองที่ดิน ผู้จำนองจะต้องนำสัญญาจำนองไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งอนุญาต

ในกรณีที่ขาดส่งหนี้ตามสัญญาจำนอง นายทุนมีสิทธิดำเนินการบังคับคดียึดที่ดินจากจำนองได้ โดยสามารถยื่นคำร้องขอบังคับคดีต่อศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาคดี

เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตบังคับคดีแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีจะดำเนินการยึดที่ดินจากจำนอง และนำที่ดินไปขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ให้แก่นายทุน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ที่ดินมีชื่อผู้เยาว์ร่วมเป็นกรรมสิทธิ์ด้วย เจ้าพนักงานบังคับคดีจะจัดสรรเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดให้แก่ผู้เยาว์ตามส่วนกรรมสิทธิ์ของผู้เยาว์ด้วย

Share on: