ที่ดินของยาย ยังไม่มีผู้จัดการมรดก

กรณีที่ดินของยายยังไม่มีผู้จัดการมรดก ทายาทโดยธรรมทุกคนมีสิทธิจัดการมรดกร่วมกันได้ โดยทายาททุกคนต้องตกลงกันในการแบ่งที่ดินหรือดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินร่วมกัน หากไม่สามารถตกลงกันได้ ทายาทคนใดคนหนึ่งสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกได้

โดยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1705 บัญญัติว่า

เมื่อเจ้าของมรดกตายลง ทายาทโดยธรรมทุกคนย่อมมีสิทธิจัดการมรดกร่วมกัน เว้นแต่จะมีพินัยกรรมกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ดังนั้น ทายาทโดยธรรมทุกคนมีสิทธิจัดการมรดกร่วมกันโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้จัดการมรดก หากทายาททุกคนสามารถตกลงกันในการแบ่งที่ดินหรือดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินร่วมกันได้ ก็สามารถดำเนินการได้ตามตกลงกัน

แต่หากทายาทไม่สามารถตกลงกันได้ ทายาทคนใดคนหนึ่งสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกได้ โดยศาลจะพิจารณาแต่งตั้งผู้จัดการมรดกจากทายาทโดยธรรมคนใดคนหนึ่ง หรือจากบุคคลภายนอกก็ได้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างทายาท ความเหมาะสมของบุคคลที่จะทำหน้าที่ผู้จัดการมรดก เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการมรดกมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับมรดก เช่น แบ่งมรดก ชำระหนี้สินของมรดก ขายทรัพย์สินมรดก เป็นต้น โดยต้องดำเนินการตามพินัยกรรมหรือตามกฎหมาย หากผู้จัดการมรดกไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน ทายาทโดยธรรมคนใดคนหนึ่งสามารถร้องขอให้ศาลเพิกถอนผู้จัดการมรดกได้

ดังนั้น หากที่ดินของยายยังไม่มีผู้จัดการมรดก และทายาทไม่สามารถตกลงกันได้ ทายาทคนใดคนหนึ่งสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกได้

Share on: