ทรัพย์สินของน้องสาวแต่งงานแล้วเสียชีวิต


ทรัพย์สินของน้องสาวที่แต่งงานแล้วเสียชีวิตจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

  1. ทรัพย์สินส่วนตัว หมายถึง ทรัพย์สินที่น้องสาวได้รับมาก่อนการสมรส หรือได้รับระหว่างสมรส แต่มีสิทธิครอบครองและจัดการได้เอง เช่น ทรัพย์สินที่น้องสาวได้รับมรดก ทรัพย์สินที่น้องสาวได้มาจากการประกอบอาชีพ เป็นต้น ทรัพย์สินส่วนนี้ตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของน้องสาวตามลำดับและส่วนแบ่งที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
  2. ทรัพย์สินส่วนคู่สมรส หมายถึง ทรัพย์สินที่น้องสาวและคู่สมรสร่วมกันได้มาระหว่างสมรส เช่น ทรัพย์สินที่ซื้อมาด้วยกัน ทรัพย์สินที่ร่วมกันสร้างหรือปรับปรุง เป็นต้น ทรัพย์สินส่วนนี้ตกทอดแก่คู่สมรสครึ่งหนึ่ง และตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของน้องสาวครึ่งหนึ่ง

ในกรณีนี้ หากน้องสาวมีทายาทโดยธรรม ได้แก่ คู่สมรสและพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ทรัพย์สินส่วนคู่สมรสจะตกทอดแก่คู่สมรสครึ่งหนึ่ง และตกทอดแก่พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันครึ่งหนึ่ง โดยพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันมีสิทธิได้รับมรดกเท่าๆ กัน

ตัวอย่างเช่น น้องสาวมีทรัพย์สินส่วนตัวมูลค่า 1,000,000 บาท และทรัพย์สินส่วนคู่สมรสมูลค่า 500,000 บาท คู่สมรสจะได้รับมรดกส่วนตัวมูลค่า 500,000 บาท และมรดกส่วนคู่สมรสมูลค่า 250,000 บาท ส่วนพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันจะได้รับมรดกส่วนตัวมูลค่า 500,000 บาท และมรดกส่วนคู่สมรสมูลค่า 250,000 บาท เท่าๆ กัน

ทั้งนี้ หากน้องสาวมีพินัยกรรม ทรัพย์สินทั้งหมดจะตกทอดแก่ผู้รับมรดกตามพินัยกรรม ยกเว้นทรัพย์สินส่วนคู่สมรสที่ตกทอดแก่คู่สมรสครึ่งหนึ่งตามลำดับและส่วนแบ่งที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

Share on: