ซื้อที่ดิน น.ส.2 นาน30ปี ต้องการออกโฉนด


ในการออกโฉนดที่ดิน น.ส.2 นานกว่า 30 ปี สามารถทำได้ดังนี้

 1. เตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการขอออกโฉนดที่ดิน ได้แก่
  • หนังสือแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1)
  • ใบจองหรือใบเหยียบย่ำ
  • หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3, น.ส.3 ก., น.ส.3 ข)
  • หลักฐานการเสียภาษีที่ดิน
  • รูปถ่ายที่ดิน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส
  • กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ
 2. ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินต่อสำนักงานที่ดินท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่
 3. เจ้าพนักงานที่ดินจะตรวจสอบเอกสารหลักฐานและออกหนังสือรับรองการขอออกโฉนดที่ดินให้
 4. ดำเนินการรังวัดที่ดิน โดยเจ้าของที่ดินจะต้องวางเงินมัดจำรังวัด
 5. เจ้าพนักงานที่ดินจะดำเนินการรังวัดที่ดินและจัดทำรูปแผนที่โฉนดที่ดิน
 6. เจ้าของที่ดินจะต้องชำระค่าธรรมเนียมออกโฉนดที่ดิน
 7. เจ้าพนักงานที่ดินจะออกโฉนดที่ดินให้

สำหรับระยะเวลาในการดำเนินการออกโฉนดที่ดิน น.ส.2 นานกว่า 30 ปี นั้น ขึ้นอยู่กับสภาพของที่ดินและจำนวนที่ดินที่ขอออกโฉนด โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 6-12 เดือน

หากเจ้าของที่ดินมีความประสงค์จะดำเนินการเอง สามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนและเอกสารหลักฐานประกอบการขอออกโฉนดที่ดินได้จากเว็บไซต์ของกรมที่ดิน

แต่หากเจ้าของที่ดินไม่สะดวกดำเนินการเอง ก็สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่ระบุวัตถุประสงค์ในการมอบอำนาจให้ชัดเจน

Share on: