ชำระหนี้ครบแล้ว แต่ถูกบังคับคดียึดเงินเดือน


ในกรณีที่ลูกหนี้ชำระหนี้ครบแล้ว แต่ถูกบังคับคดียึดเงินเดือน สามารถทำได้ดังนี้

  1. ตรวจสอบว่าเจ้าหนี้ได้รับเงินชำระหนี้ครบถ้วนแล้วหรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบได้จากหลักฐานการชำระหนี้ เช่น ใบเสร็จรับเงิน หนังสือรับรองการชำระหนี้ เป็นต้น หากหลักฐานการชำระหนี้ครบถ้วนและแสดงว่าลูกหนี้ได้ชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว ก็สามารถยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อขอให้เพิกถอนการอายัดเงินเดือน
  2. หากหลักฐานการชำระหนี้ไม่ครบถ้วนหรือแสดงว่าลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ครบถ้วน ก็สามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการอายัดเงินเดือน โดยศาลจะพิจารณาจากหลักฐานต่าง ๆ เช่น หลักฐานการชำระหนี้ เอกสารคำฟ้อง คำพิพากษา เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ลูกหนี้ได้ชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว แต่ยังถูกบังคับคดียึดเงินเดือนอยู่ ก็สามารถดำเนินการทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าหนี้ได้ โดยสามารถยื่นฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าหนี้ชดใช้ค่าเสียหายแก่ลูกหนี้ โดยค่าเสียหายที่ลูกหนี้สามารถเรียกร้องได้ ได้แก่

  • ค่าเสียหายจากการถูกบังคับคดียึดเงินเดือน
  • ค่าเสียหายจากการเสียโอกาสในการทำงานหรือประกอบอาชีพ
  • ค่าเสียหายจากการสูญเสียชื่อเสียงหรือเกียรติยศ

ดังนั้น หากลูกหนี้ถูกบังคับคดียึดเงินเดือนทั้งที่ชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว แนะนำให้ปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

Share on: