จำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา หนี ไม่ยอมชดใช้หนี้ ตามคำบังคับคดี


หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา หนี ไม่ยอมชดใช้หนี้ ตามคำบังคับคดี ผู้เสียหายสามารถดำเนินการได้ดังนี้

  1. ยื่นคำร้องต่อศาล

ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลออกหมายจับจำเลยได้ โดยในคำร้อง ผู้เสียหายจะต้องระบุรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขบัตรประชาชนของจำเลย รายละเอียดของคดีที่ศาลมีคำพิพากษา รายละเอียดของคำบังคับคดีที่จำเลยไม่ปฏิบัติตาม เป็นต้น

  1. ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ของจำเลย

เมื่อศาลออกหมายจับจำเลยแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีจะดำเนินการตามหมายจับ เพื่อติดตามตัวจำเลยมาดำเนินคดี หากไม่สามารถติดตามตัวจำเลยได้ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะดำเนินการยึดทรัพย์ของจำเลยเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษา

ทรัพย์ที่สามารถยึดได้ ได้แก่ ทรัพย์สินทุกชนิดของจำเลย เช่น ที่ดิน บ้าน รถยนต์ เงินฝาก เป็นต้น

เจ้าพนักงานบังคับคดีจะยึดทรัพย์ของจำเลยโดยวิธีการดังนี้

  • ยึดทรัพย์โดยสมัครใจ หมายถึง จำเลยยินยอมให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์
  • ยึดทรัพย์โดยบังคับ หมายถึง จำเลยไม่ยอมให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงต้องดำเนินการยึดทรัพย์โดยบังคับ
  1. ขอให้ศาลออกคำสั่งบังคับจำเลยให้ชำระหนี้

หากเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่สามารถยึดทรัพย์ของจำเลยได้ ผู้เสียหายสามารถขอให้ศาลออกคำสั่งบังคับจำเลยให้ชำระหนี้ได้ โดยศาลจะพิจารณาสั่งให้จำเลยชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ศาลอาจสั่งให้จำเลยเข้ารับโทษจำคุก

ทั้งนี้ ผู้เสียหายควรรวบรวมหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดี เช่น คำพิพากษา คำบังคับคดี เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการร้องขอต่อศาล

Share on: