จัดตั้งผู้จัดการมรดก เพื่อเบิกเงินฝากธนาคารของผู้เสียชีวิต

การจัดตั้งผู้จัดการมรดก เพื่อเบิกเงินฝากธนาคารของผู้เสียชีวิต สามารถทำได้โดยดำเนินการดังนี้

 1. ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกต้องยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
 2. ศาลจะพิจารณาคำร้องและแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
 3. ผู้จัดการมรดกมีหน้าที่รวบรวมทรัพย์มรดกและนำมาแบ่งปันแก่ทายาท
 4. ผู้จัดการมรดกมีอำนาจเบิกเงินฝากธนาคารของผู้เสียชีวิต เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินการตามหน้าที่ในฐานะผู้จัดการมรดก

เอกสารที่ต้องยื่นต่อศาล

 • คำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
 • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก
 • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิต
 • หลักฐานการตายของผู้เสียชีวิต
 • เอกสารแสดงทรัพย์สินมรดกของผู้เสียชีวิต

ขั้นตอนการพิจารณาคำร้อง

ศาลจะพิจารณาคำร้องโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น

 • ความสัมพันธ์ระหว่างทายาทกับผู้ตาย
 • ความสามารถในการจัดการทรัพย์มรดกของทายาท
 • ประโยชน์ที่จะได้รับจากการแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

อำนาจหน้าที่ของผู้จัดการมรดก

ผู้จัดการมรดกมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • รวบรวมทรัพย์มรดก
 • ชำระหนี้สินของผู้เสียชีวิต
 • แบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาท
 • กระทำการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์มรดกเพื่อประโยชน์ของทายาท

ระยะเวลาในการดำเนินการ

ระยะเวลาในการดำเนินการจัดตั้งผู้จัดการมรดก ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาล ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน

ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ

ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการจัดตั้งผู้จัดการมรดก เป็นไปตามระเบียบของศาล ดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมศาลชั้นต้น 1,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมใบสำคัญรับคำร้อง 50 บาท

ทั้งนี้ ทายาทสามารถขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมายจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัด เพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการจัดตั้งผู้จัดการมรดกได้

Share on: