จดสิทธิเก็บกินหลังโฉนดให้ลูกที่พิการ ได้รับผลประโยชน์

การจดสิทธิเก็บกินหลังโฉนดให้ลูกที่พิการนั้น สามารถทำได้ โดยผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินสามารถจดทะเบียนสิทธิเก็บกินให้แก่ลูกที่พิการได้ โดยผู้ทรงสิทธิเก็บกินจะมีสิทธิครอบครอง ใช้ประโยชน์ และถือเอาซึ่งประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นตลอดชีวิต โดยผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินยังคงมีสิทธิจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้ แต่ไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้ในทางที่เป็นที่เสื่อมเสียแก่ผู้ทรงสิทธิเก็บกิน

สิทธิประโยชน์ที่ลูกพิการจะได้รับจากการจดสิทธิเก็บกินหลังโฉนด มีดังนี้

 • สิทธิครอบครอง ใช้ประโยชน์ และถือเอาซึ่งประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นตลอดชีวิต
 • ได้รับเงินค่าเช่าหรือค่าตอบแทนจากการใช้ทรัพย์สินนั้น
 • ได้รับประโยชน์จากการจำหน่ายทรัพย์สินนั้น

การจดสิทธิเก็บกินหลังโฉนดให้ลูกที่พิการนั้น สามารถทำได้โดยทำนิติกรรมต่อหน้าเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน โดยผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะต้องไปดำเนินการจดทะเบียนสิทธิเก็บกินที่สำนักงานที่ดินท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่ โดยเอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้

 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการ)
 • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
 • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของผู้ทรงสิทธิเก็บกิน
 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.3 น.ส.3 ก)
 • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิเก็บกิน 1,000 บาท

โดยขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิเก็บกิน มีดังนี้

 1. ยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิเก็บกินต่อเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
 3. เจ้าหน้าที่ดำเนินการจดทะเบียนสิทธิเก็บกิน
 4. เจ้าหน้าที่ออกใบสำคัญแสดงรายการสิทธิและนิติกรรม (น.ส. 4)

การจดสิทธิเก็บกินหลังโฉนดให้ลูกที่พิการนั้น เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้ลูกพิการได้รับผลประโยชน์จากทรัพย์สินของพ่อแม่ได้ตลอดชีวิต โดยยังคงมีสิทธิจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้ตามปกติ แต่ไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้ในทางที่เป็นที่เสื่อมเสียแก่ลูกพิการ

Share on: