ค้ำประกันซื้อรถให้เพื่อนเสียชีวิต เกิน30ปีแล้ว มีไฟแนนซ์ทวงหนี้

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 กำหนดว่า “การค้ำประกันย่อมสิ้นสุดลงด้วยการตายของค้ำประกัน” ดังนั้น หากเพื่อนของท่านเสียชีวิตไปแล้ว เกิน 30 ปีแล้ว สัญญาค้ำประกันซื้อรถของท่านก็ย่อมสิ้นสุดลง ไฟแนนซ์จึงไม่มีสิทธิมาทวงหนี้จากท่านได้อีก

อย่างไรก็ตาม หากไฟแนนซ์ยังคงมาทวงหนี้จากท่าน ท่านสามารถดำเนินการดังนี้

  1. แจ้งให้ไฟแนนซ์ทราบว่าสัญญาค้ำประกันซื้อรถของท่านสิ้นสุดลงแล้ว เนื่องจากเพื่อนของท่านเสียชีวิตไปแล้ว
  2. รวบรวมหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบมรณบัตรของเพื่อนท่าน สัญญาค้ำประกันซื้อรถ เป็นต้น
  3. ยื่นฟ้องร้องต่อศาล เพื่อขอให้ศาลสั่งให้ไฟแนนซ์ยุติการทวงหนี้

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อขอความช่วยเหลือ

ในกรณีนี้ ไฟแนนซ์อาจอ้างว่า สัญญาค้ำประกันซื้อรถของท่านมีอายุ 30 ปี แต่ไม่ได้สิ้นสุดลง เนื่องจากหนี้สินตามสัญญายังไม่ได้รับชำระหนี้ครบถ้วน ดังนั้น ไฟแนนซ์จึงมีสิทธิมาทวงหนี้จากท่านต่อไป

อย่างไรก็ตาม ศาลเคยมีคำพิพากษาว่า สัญญาค้ำประกันซื้อรถย่อมสิ้นสุดลงด้วยการตายของค้ำประกัน ถึงแม้ว่าหนี้สินตามสัญญายังไม่ได้รับชำระหนี้ครบถ้วนก็ตาม

ดังนั้น หากท่านสามารถรวบรวมหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วน และยื่นฟ้องร้องต่อศาล ศาลน่าจะมีคำพิพากษาให้ไฟแนนซ์ยุติการทวงหนี้จากท่าน

Share on: