ค้างค่างวด คืนรถ เรียกค่าส่วนต่าง จะอายัดทรัพย์ คนค้ำประกัน

หากผู้กู้ค้างค่างวดรถยนต์และคืนรถแล้ว เจ้าของรถสามารถเรียกค่าส่วนต่างได้ โดยค่าส่วนต่างคือมูลค่าของรถยนต์ที่หักด้วยค่างวดที่ค้างชำระและค่าขายรถยนต์คืน เจ้าของรถสามารถเรียกค่าส่วนต่างจากผู้กู้หรือจากคนค้ำประกันก็ได้

หากเจ้าของรถต้องการอายัดทรัพย์ของคนค้ำประกันเพื่อบังคับชำระค่าส่วนต่าง สามารถทำได้ดังนี้

  1. ยื่นคำร้องขออายัดทรัพย์

เจ้าของรถต้องยื่นคำร้องขออายัดทรัพย์ต่อศาล โดยคำร้องขอต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่จะถูกอายัดทรัพย์ ทรัพย์สินที่จะถูกอายัด และมูลหนี้ที่เกิดจากการค้างค่างวดรถยนต์

  1. ศาลพิจารณาคำร้องขอ

เมื่อศาลได้รับคำร้องขอแล้ว ศาลจะพิจารณาว่าคำร้องขอมีมูลหรือไม่ หากศาลเห็นว่าคำร้องขอมีมูล ศาลจะออกหมายอายัดทรัพย์

  1. เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการอายัดทรัพย์

เมื่อศาลออกหมายอายัดทรัพย์แล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีจะดำเนินการอายัดทรัพย์ตามหมายอายัดทรัพย์

ทรัพย์สินที่อาจถูกอายัดได้ ได้แก่ ที่ดิน บ้าน รถยนต์ เงินฝาก หลักทรัพย์ เป็นต้น

หากเจ้าของรถไม่สามารถอายัดทรัพย์ของคนค้ำประกันได้ เจ้าของรถสามารถฟ้องร้องต่อศาลเพื่อบังคับชำระค่าส่วนต่างได้ โดยศาลมีอำนาจสั่งให้บุคคลที่มีหน้าที่ต้องชำระหนี้ร่วมกันชำระหนี้ร่วมกันได้

ทั้งนี้ กฎหมายกำหนดให้บุคคลที่มีหน้าที่ต้องชำระหนี้ร่วมกัน คือ

  • ผู้กู้
  • คนค้ำประกัน
  • ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง
  • ผู้รับโอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหนี้
  • ผู้รับประโยชน์จากการประกันชีวิต

ดังนั้น หากผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ คนค้ำประกันก็มีหน้าที่ต้องชำระหนี้แทนผู้กู้ได้เช่นกัน

Share on: