ขายที่ดินมรดก

การขายที่ดินมรดก สามารถทำได้ตามขั้นตอนทั่วไปในการขายที่ดิน ดังนี้

 1. เตรียมเอกสารหลักฐาน

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการขายที่ดินมรดก ได้แก่

 • โฉนดที่ดิน
 • หนังสือรับรองการเสียภาษีบำรุงท้องที่ล่าสุด
 • หนังสือรับรองการครอบครองที่ดิน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขายและผู้ซื้อ
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 1. นัดหมายทำสัญญาซื้อขายที่ดิน

การทำสัญญาซื้อขายที่ดิน จะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย โดยสัญญาซื้อขายที่ดินควรระบุรายละเอียดของที่ดินและราคาซื้อขายอย่างชัดเจน

 1. จดทะเบียนโอนที่ดิน

เมื่อทำสัญญาซื้อขายที่ดินแล้ว ผู้ขายและผู้ซื้อจะต้องไปจดทะเบียนโอนที่ดินที่สำนักงานที่ดินท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่ โดยยื่นเอกสารหลักฐานดังนี้

 • โฉนดที่ดิน
 • สัญญาซื้อขายที่ดิน
 • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขายและผู้ซื้อ
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนที่ดิน
 1. ชำระภาษีอากร

ผู้ขายที่ดินจะต้องชำระภาษีเงินได้จากการโอนอสังหาริมทรัพย์ โดยคำนวณจากราคาซื้อขายที่ดิน

 1. ส่งมอบที่ดิน

เมื่อจดทะเบียนโอนที่ดินเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายจะต้องส่งมอบที่ดินให้แก่ผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อจะต้องชำระค่าซื้อขายที่ดินให้แก่ผู้ขาย

นอกจากนี้ การขายที่ดินมรดกยังมีข้อควรระวัง ดังนี้

 • ควรตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับที่ดินให้ถูกต้องครบถ้วน
 • ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ

ต่อไปนี้เป็นแนวทางในการขายที่ดินมรดกอย่างถูกต้อง

 1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับที่ดิน

ก่อนทำสัญญาซื้อขายที่ดิน ควรตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับที่ดินให้ถูกต้องครบถ้วน เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการเสียภาษีบำรุงท้องที่ เป็นต้น เพื่อป้องกันปัญหาการซื้อขายที่ดินทับซ้อนหรือที่ดินที่มีภาระผูกพัน

 1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดินมรดก เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองที่ดิน กฎหมายเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นต้น

 1. ทำสัญญาซื้อขายที่ดินอย่างรอบคอบ

สัญญาซื้อขายที่ดินควรระบุรายละเอียดของที่ดินและราคาซื้อขายอย่างชัดเจน โดยควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในการร่างสัญญาซื้อขายที่ดิน

 1. จดทะเบียนโอนที่ดินอย่างถูกต้อง

การจดทะเบียนโอนที่ดินจะต้องดำเนินการที่สำนักงานที่ดินท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่ โดยควรเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน

 1. ชำระภาษีอากรอย่างถูกต้อง

ผู้ขายที่ดินจะต้องชำระภาษีเงินได้จากการโอนอสังหาริมทรัพย์ โดยคำนวณจากราคาซื้อขายที่ดิน

 1. ส่งมอบที่ดินอย่างถูกต้อง

เมื่อจดทะเบียนโอนที่ดินเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายจะต้องส่งมอบที่ดินให้แก่ผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อจะต้องชำระค่าซื้อขายที่ดินให้แก่ผู้ขาย

Share on: