ขอลดหนี้ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ดังนี้

 • โครงการแก้หนี้เพิ่มทุน ช่วยเหลือลูกหนี้บัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ผ่อนชำระหนี้เริ่มต้นเพียง 100 บาท/เดือน นาน 2 ปี โดยธนาคารจะตั้งพักดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค้างชำระทั้งหมด ไว้ชั่วคราว
 • โครงการคลายล็อกหนี้เสียบัตร ช่วยเหลือลูกหนี้บัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ผ่อนชำระหนี้เริ่มต้นเพียง 10% ของยอดหนี้คงค้าง นาน 3 ปี โดยธนาคารจะตั้งพักดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค้างชำระทั้งหมด ไว้ชั่วคราว
 • สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากหนี้นอกระบบ โดยธนาคารจะให้สินเชื่อเพื่อนำมาชำระหนี้นอกระบบ โดยดอกเบี้ยต่ำเพียง 3.5% ต่อปี ผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี

นอกจากนี้ ธนาคารออมสินยังมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสุขภาพ เป็นต้น

หากท่านต้องการขอลดหนี้ธนาคารออมสิน ท่านสามารถดำเนินการดังนี้

 1. ติดต่อธนาคารออมสินสาขาที่ตนมีสินเชื่ออยู่ เพื่อขอรับแบบฟอร์มขอเข้าร่วมโครงการ
 2. เตรียมเอกสารประกอบการขอเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
  • เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ
  • สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
  • เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)
  • หลักฐานยืนยันการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 (ถ้ามี)
 3. นำเอกสารประกอบการขอเข้าร่วมโครงการไปยื่นที่ธนาคารออมสินสาขาที่ตนมีสินเชื่ออยู่
 4. เจ้าหน้าที่ธนาคารจะพิจารณาคุณสมบัติของท่านและแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบ

หากท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน ธนาคารจะอนุมัติให้ท่านเข้าร่วมโครงการ และท่านจะได้รับความช่วยเหลือตามเงื่อนไขของโครงการ

Share on: