กู้เงิน ธ.ก.ส.ให้หลาน แต่หลานไม่ยอมชำระหนี้เงินกู้


กรณีที่คุณกู้เงิน ธ.ก.ส. ให้หลาน แต่หลานไม่ยอมชำระหนี้เงินกู้ คุณมีสิทธิดำเนินการดังนี้

  1. เจรจากับหลาน

ขั้นตอนแรก คุณควรพยายามเจรจากับหลานก่อน โดยอธิบายถึงเหตุผลที่หลานควรชำระหนี้เงินกู้ โดยอาจเสนอให้หลานผ่อนชำระหนี้เงินกู้เป็นงวด ๆ หรืออาจขอลดดอกเบี้ยให้หลานก็ได้

หากหลานยอมเจรจาและตกลงชำระหนี้เงินกู้ คุณควรทำบันทึกข้อตกลงการชำระหนี้เงินกู้ไว้เป็นหลักฐาน

  1. แจ้งเตือนหลาน

หากหลานไม่ยินยอมเจรจาหรือตกลงชำระหนี้เงินกู้ คุณควรแจ้งเตือนหลานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุรายละเอียดดังนี้

* ชื่อและที่อยู่ของผู้กู้
* จำนวนเงินกู้ที่ค้างชำระ
* ระยะเวลาที่ค้างชำระ
* วันครบกำหนดชำระหนี้
* แจ้งเตือนว่าหากไม่ชำระหนี้เงินกู้ภายในระยะเวลาที่กำหนด คุณจะดำเนินการตามกฎหมาย
  1. ยื่นฟ้องศาล

หากหลานไม่ชำระหนี้เงินกู้ตามระยะเวลาที่กำหนด คุณสามารถยื่นฟ้องศาลเพื่อขอบังคับให้ชำระหนี้เงินกู้ โดยสามารถยื่นฟ้องต่อศาลแขวงหรือศาลชั้นต้นที่มีเขตอำนาจพิจารณาคดีได้

หากศาลมีคำพิพากษาให้หลานชำระหนี้เงินกู้ แต่หลานยังไม่ชำระหนี้เงินกู้ คุณสามารถดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลได้ โดยอาจยึดทรัพย์ของลูกหนี้เพื่อชำระหนี้ได้

ทั้งนี้ คุณควรปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการต่อไป

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดำเนินการดังนี้

  • แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ หากหลานมีพฤติกรรมฉ้อโกงหรือหลอกลวงคุณ
  • แจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ หากหลานมีพฤติกรรมทุจริตในการใช้เงินกู้ ธ.ก.ส.

โดยการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้คุณมีโอกาสได้รับชำระหนี้เงินกู้จากหลานมากขึ้น

Share on: